Διοικητική επίλυση της διαφοράς - βεβαίωση & καταβολή προστίμων